Alexei Vasiliev. "A painter's diary"

Alexei Vasiliev. "A painter's diary"
Participants
Date
Exhibition